top of page

Zasady i Warunki

Warunki świadczenia usług doradczych 

Data publikacji: 9 listopada 2020 r.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich usług doradczych proponowanych lub świadczonych przez Konsultanta, które są świadczone w całości lub w części na rzecz Klienta.

 

1. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie następujące definicje: „Klient” oznacza organizację lub firmę, z którą zawierana jest Umowa; „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje związane ze Zleceniem ujawnione przez Klienta Konsultantowi i przez Konsultanta Klientowi, odpowiednio, bezpośrednio lub pośrednio. Informacje poufne mogą obejmować, przykładowo, ale bez ograniczeń, produkty, specyfikacje, receptury, sprzęt, formuły, modele, wywiady z pracownikami, zapisy, schematy/programy monitorowania jakości, materiały szkoleniowe, strategie biznesowe, listy klientów, know-how, rysunki , informacje o cenach, wynalazki, pomysły i inne informacje lub ich potencjalne wykorzystanie, które są własnością lub są w posiadaniu, odpowiednio, Klienta i Konsultanta;. „Konsultant” oznacza .; Użytkownik niniejszego Regulaminu; „Umowa” oznacza umowę między Klientem a Konsultantem, która określa zakres Zlecenia i usług świadczonych przez Konsultanta, a także harmonogram opłat za te usługi. W szczególności Umowa składa się z Zamówienia Zakupu, niniejszych Warunków oraz wszelkich innych dokumentów (lub ich części) określonych w Zamówieniu Zakupu; „Zlecenie” oznacza każdą umowę, w jakiejkolwiek formie, osiągniętą między Konsultantem a Klientem, na mocy której Konsultant zgadza się świadczyć usługi na rzecz Klienta w zamian za opłatę plus koszty; „Siła wyższa” oznacza każdą przyczynę poza uzasadnioną kontrolą zainteresowanej strony, w tym, między innymi, działanie siły wyższej, wojnę, zamieszki, działania wroga publicznego, pożary, strajki, spory pracownicze, wypadki lub jakiekolwiek działania w wyniku zastosowania się do jakiegokolwiek nakazu jakiegokolwiek rządu lub organu rządowego; „Projekt” oznacza usługi świadczone przez Konsultanta na rzecz Klienta zgodnie z Zamówieniem; „Zamówienie zakupu” oznacza dokument (i) określający usługi, które mają być świadczone przez Konsultanta na rzecz Klienta oraz (ii) wymieniający wszelkie dokumenty i tym podobne, które Klient ma dostarczyć Konsultantowi, aby Konsultant mógł wykonać Projekt ; „Podwykonawca” oznacza odpowiednio podmiot stowarzyszony lub podmiot zależny Konsultanta lub niezależnego wykonawcę, który jest uprawniony do świadczenia odpowiednich usług przewidzianych w Zleceniu i Umowie i został odpowiednio zakontraktowany przez Konsultanta, o czym świadczy umowa na piśmie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Niniejsze Ogólne Warunki regulują świadczenie wszystkich usług od lub w imieniu Konsultanta na rzecz Klienta i mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między Konsultantem a Klientem. 2.2 Niniejsze Ogólne Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne oferty, komunikację, umowy i porozumienia stron i mają zastosowanie w pierwszej kolejności i zastępują wszelkie warunki dowolnego zamówienia złożonego przez Klienta oraz wszelkie inne warunki i warunków przedstawionych przez Klienta. Brak sprzeciwu Konsultanta na warunki określone przez Klienta w żadnym wypadku nie może być interpretowane jako akceptacja jakichkolwiek warunków Klienta. Ani rozpoczęcie świadczenia usług przez Konsultanta, ani świadczenie usług przez Konsultanta nie będą uważane za akceptację któregokolwiek z warunków Klienta. Wszelka komunikacja lub zachowanie Klienta, które potwierdza zgodę na świadczenie usług przez Konsultanta, jak również akceptację przez Klienta świadczenia usług przez Konsultanta stanowi bezwarunkową akceptację przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków. 2.3 Umawiając się na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, Klient wyraża zgodę na ich zastosowanie w odniesieniu do przyszłych umów między nim a Konsultantem, nawet jeśli nie zostało to wyraźnie określone.

 

3. WYKONANIE PROJEKTU 3.1 Konsultant określi sposób i osobę, przez którą zostanie wykonane Zlecenie, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, uzasadnione żądania wyrażone przez Klienta. 3.2 Konsultant zrealizuje Projekt z należytą umiejętnością, starannością i starannością zgodnie z Umową. 3.3 Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że harmonogram wyznaczony na wykonanie Zlecenia może ulec zmianie w przypadku zmiany Zlecenia i/lub usług, które mają być świadczone w ramach Zlecenia po zakończeniu Zlecenia. 3.4 W przypadku jakiejkolwiek zmiany okoliczności, w których Zlecenie ma zostać wykonane, których nie można przypisać Konsultantowi, Konsultant może wprowadzić takie zmiany w Zleceniu, jakie uzna za konieczne w celu przestrzegania uzgodnionych standardów jakości i specyfikacji. Wszelkie koszty wynikające lub związane z tą zmianą okoliczności zostaną w całości poniesione przez klienta. 3.5 Konsultant może, według własnego uznania i, o ile to możliwe, w porozumieniu z Klientem, zastąpić osobę lub osoby odpowiedzialne za wykonanie Zlecenia, jeżeli i w zakresie, w jakim Konsultant uważa, że takie zastąpienie przyniosłoby korzyść w wykonaniu Zlecenia. 3.6 Konsultant będzie dostarczał Klientowi takie raporty z jego pracy nad Projektem w takich odstępach czasu iw takiej formie, jakiej Klient może od czasu do czasu wymagać. Klient ma prawo powiadomić Konsultanta, że chce zmienić swoje wymagania w stosunku do Projektu. Takie modyfikacje nie wejdą w życie, dopóki strony nie uzgodnią ich konsekwencji, takich jak opłata za Umowę i termin zakończenia Projektu.

 

4. PODWYKONAWCY Konsultant może angażować Podwykonawców, korzystających ze szczególnej wiedzy fachowej, w realizację Projektu, pod warunkiem, że Konsultant zobowiąże te osoby trzecie do zaciągnięcia przez te osoby trzecie zobowiązań do zachowania poufności podobnych do obowiązków poufności mających zastosowanie do Konsultanta. Na żądanie Klienta Konsultant wskaże tych Podwykonawców, określając każdorazowo ich konkretną wiedzę fachową.

 

5. OBOWIĄZKI KLIENTA 5.1 Klient będzie w każdym czasie należycie udostępniać Konsultantowi wszelkie informacje i dokumenty, które Konsultant uzna za niezbędne do prawidłowego wykonania Zlecenia, w określonej formie i sposobie. Ponadto Klient zapewni wszelką współpracę niezbędną do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia. 5.2 Klient gwarantuje, że pracownicy Konsultanta mogą przez cały czas pracować w bezpiecznych warunkach, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i zasadami ochrony środowiska, a także zwolni Konsultanta z odpowiedzialności za wszelkie straty, wydatki lub szkody wynikające z lub związane z tym gwarancja przez Klienta. 5.3 Klient należycie poinformuje Konsultanta o wszelkich faktach i okolicznościach, które mogą mieć znaczenie w związku z wykonaniem Zlecenia. 5.4 Ponadto Klient gwarantuje poprawność, kompletność i rzetelność wszelkich informacji przekazanych Konsultantowi.

 

6. OPŁATY I KOSZTY 6.1 Klient zapłaci Konsultantowi opłaty według stawki określonej w Zamówieniu Zakupu. 6.2 O ile nie określono inaczej w Umowie, Konsultant jest uprawniony do otrzymania przez Klienta zwrotu wszystkich kosztów podróży i zakwaterowania poniesionych przez niego w sposób uzasadniony i właściwie poniesiony w ramach wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, pod warunkiem przedstawienia takich dowodów, jakie Klient może w uzasadniony sposób wymagać. 6.3 O ile Umowa nie stanowi inaczej, płatność zostanie dokonana w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania faktury za wykonane prace, składanej co miesiąc z dołu. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 6.4 Podatek od wartości dodanej, w stosownych przypadkach, powinien być wykazany oddzielnie na wszystkich fakturach. 6.5 Wszelkie dodatkowe koszty wynikające lub związane z jakimikolwiek opóźnieniami w realizacji Zlecenia wynikające z nienależytego udostępnienia przez Klienta Konsultantowi żądanych informacji i dokumentacji, zostaną w całości poniesione przez Klienta.

 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Wszelkie wyniki wygenerowane przez Konsultanta w Projekcie, w tym raporty, inne dokumenty i materiały, stają się własnością Klienta. Konsultant zapewni wszelką uzasadnioną pomoc, aby Klient mógł ubiegać się o patenty, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do tych wyników.

 

8. POUFNOŚĆ 8.1 Konsultant zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nieujawniania oraz zapewni, aby jego pracownicy zachowali w tajemnicy i nie ujawniali żadnych Informacji Poufnych uzyskanych przez niego w trakcie realizacji Projektu. Powyższe nie ma zastosowania do informacji, które (i) są lub stają się częścią domeny publicznej bez winy Konsultanta; (ii) były już znane Konsultantowi, z wyjątkiem obowiązku zachowania poufności, w momencie ujawnienia przez Klienta; (iii) zostały legalnie nabyte przez Konsultanta od strony trzeciej bez zachowania poufności; lub (iv) Konsultant jest zobowiązany do ujawnienia zgodnie z jakimkolwiek prawem, zgodnym z prawem nakazem rządowym, quasi-rządowym lub sądowym. 8.2 Z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Konsultanta, Klient nie będzie publikować ani w inny sposób udostępniać treści propozycji, raportów, prezentacji, notatek lub innych komunikatów Konsultanta, chyba że zostały one przekazane z zamiarem udostępnienia osobom trzecim z zawartymi w nim informacjami. Ponadto Klient nie może ujawniać żadnych metod i strategii pracy Konsultanta bez pisemnej zgody Konsultanta. 8.3 Postanowienia niniejszego Artykułu 8 obowiązują w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres pięciu (5) lat po jej zakończeniu.

 

9. GWARANCJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE 9.1 Konsultant i każda osoba zaproponowana przez Konsultanta do realizacji Projektu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli świadczone przez niego usługi lub wyniki osiągnięte w Projekcie nie są całkowicie poprawne, podobnie jak Konsultant , lub jakakolwiek osoba wskazana przez Konsultanta do realizacji Projektu, gwarantuje, w sposób wyraźny lub dorozumiany, że wykonanie przez niego Projektu nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich. 9.2 Konsultant, ani żadna osoba wskazana przez Konsultanta do realizacji Projektu, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym obrażenia lub śmierć) poniesione przez Klienta, jego pracowników lub osoby trzecie, wynikające z wykorzystanie wyników Projektu przez Klienta, z wyjątkiem przypadków, w których można wykazać, że są one wynikiem rażącego zaniedbania lub winy umyślnej ze strony Konsultanta lub jego pracowników. Klient odpowiednio zwolni Konsultanta z odpowiedzialności. 9.3 Klient nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym obrażenia ciała lub śmierć) poniesione przez Konsultanta, jego pracowników lub osoby trzecie, związane z realizacją Projektu przez Konsultanta, z wyjątkiem zakresu, w którym to samo może być spowodowane rażącym zaniedbaniem lub winy umyślnej ze strony Klienta lub jego pracowników. Konsultant odpowiednio zwolni Klienta z odpowiedzialności. 9.4 Jeżeli strona zostanie uznana za odpowiedzialną wobec drugiej strony, z tytułu odszkodowania lub z powodu naruszenia umowy lub w inny sposób, odpowiedzialność Konsultanta łącznie nie przekroczy ceny za Projekt. W żadnym wypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek wtórne, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub przykładowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zostać poniesione przez drugą stronę.

 

10. TERMIN I ROZWIĄZANIE 10.1 Wszelkie określone w Umowie terminy świadczenia lub zakończenia przez Konsultanta usług w ramach Projektu mają wyłącznie charakter szacunkowy i nigdy nie będą uważane za istotne. Ponadto, strony niniejszym przyjmują do wiadomości, że harmonogram określony dla wykonania Zlecenia może ulec zmianie w trakcie realizacji Zlecenia. W żadnym wypadku Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu tych usług. 10.2 Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia niezwłocznie w przypadku, gdy druga strona: (i) nie wywiązuje się z jakiegokolwiek istotnego warunku lub warunku, który ma podjąć zgodnie ze Zleceniem i/lub postanowieniami Umowy, a takie niewywiązanie się trwa przez okres trzydziestu (30) dni po pisemnym powiadomieniu o tym przez poszkodowanego strony niewywiązującej się; (ii) jest dotknięty Siłą Wyższą, której nie można usunąć, pokonać ani złagodzić w ciągu trzech (3) miesięcy; lub (iii) dokona cesji na rzecz wierzycieli lub złoży jakikolwiek wniosek w związku z tym, złoży dobrowolny wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłosi upadłość lub niewypłacalność, jeżeli dla jego działalności lub majątku zostanie ustanowiony syndyk, lub jeżeli Syndyk masy upadłości lub niewypłacalności zostanie wyznaczony dla tej strony (i nie zostanie odwołany w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od powołania). 10.3 W przypadku wypowiedzenia przez Klienta wypowiedzenia, Klient jest zobowiązany do zapłaty Konsultantowi odszkodowania równego uzgodnionym opłatom przydzielonym do usług już wykonanych przez Konsultanta, powiększonym o wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Konsultanta w wyniku wspomnianego wcześniejszego rozwiązania umowy . 10.4 W przypadku, gdy nie można zasadnie oczekiwać od Konsultanta ukończenia prac z powodu nieprzewidzianych okoliczności, Konsultant może jednostronnie rozwiązać Umowę i Zlecenie. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej opłatom należnym za usługi już wykonane, przy czym jest uprawniony do otrzymania (wstępnych) wyników już wykonanych usług, bez prawa do dochodzenia z nich jakichkolwiek praw.

 

11. NIEZALEŻNOŚĆ Konsultant wykonuje Umowę jako niezależny wykonawca i nie może być pracownikiem ani agentem Klienta.

 

12. ZAWIADOMIENIA Wszelkie zawiadomienia składane na podstawie Umowy lub na jej podstawie będą przekazywane na piśmie i będą przesyłane pocztą, listem poleconym lub faksem drugiej stronie na adresy wskazane w Zamówieniu Zakupu lub na inny adres strona może w drodze zawiadomienia drugiej strony zastąpić je. Każde takie zawiadomienie będzie uważane za otrzymane w drugim (2) dniu roboczym po dacie jego wysłania, jeśli zostało wysłane listem (poleconym) w Holandii, w siódmym (7) dniu roboczym po dacie wysłania, jeżeli wysłane listem poleconym poza Holandię lub w następnym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dacie wysłania, jeżeli wysłane faksem.

 

13. PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW PRAWNYCH 13.1 Konsultant zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy w sposób zgodny z odpowiednimi wymogami prawnymi. 13.2 Bez uszczerbku dla ogólności Artykułu 13.1, wykonując swoje zobowiązania wynikające z Umowy, Konsultant będzie przestrzegać odpowiednich wymagań zawartych lub mających zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu w pracy.

 

14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 14.1 Wszelkie spory, których nie można rozwiązać polubownie, będą kierowane do właściwych sądów w Holandii, a strony zgadzają się na jurysdykcję tamtejszych sądów. 14.2 Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem holenderskim.

 

15. SIŁA WYŻSZA Żadna ze stron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki wynikające lub związane ze zdarzeniem Siły Wyższej. Po wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia Siły Wyższej, strona poszkodowana w jego wyniku niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę pisemnym powiadomieniem, podając przyczynę zdarzenia Siły Wyższej i sposób, w jaki wpłynie to na jego wykonanie.

bottom of page