top of page

Strona główna  / Regulamin  

Zasady i Warunki

Konosament transportu kombinowanego

1. (Definicje) Użyte w niniejszym liście przewozowym (A) określenie „Przewoźnik” oznacza firmę Maxton Shipping Inc., która działa jako licencjonowany wspólny przewoźnik niebędący statkiem, NVOCC. (B) „Przewoźnik oceaniczny” oznacza statek obsługujący przewoźnika (w tym statek lub jego właścicieli) uczestniczący w transporcie morskim Towarów między portami różnych krajów (C) „Przewoźnik śródlądowy” oznacza przewoźników (innych niż Przewoźnik lub Przewoźnik oceaniczny) drogą lądową, wodną lub powietrzną, uczestnicząc w transporcie kombinowanym Towarów, działając jako przewoźnik lub bailee. (D) „Transport łączony” oznacza przewóz Towarów na podstawie niniejszego Konosamentu od miejsca odbioru od Załadowcy do miejsca dostawy do Załadowcy przez Przewoźnika i Przewoźnika Oceanicznego oraz jednego lub więcej Przewoźników śródlądowych. (E) „Transport z portu do portu” oznacza przewóz Towarów na podstawie niniejszego Konosamentu inny niż transport kombinowany. (F) „Kupiec” obejmuje nadawcę, nadawcę, odbiorcę, właściciela i odbiorcę Towarów oraz posiadacza niniejszego Konosamentu. (G) „Towary” oznaczają ładunek opisany na awersie niniejszego Konosamentu i, jeśli ładunek jest zapakowany w kontener(-y) dostarczony(-e) lub dostarczony przez lub w imieniu Kupca-Załadowcy, obejmuje również kontener(-y). (H) „Statek” obejmuje statek wymieniony na awersie niniejszego konosamentu oraz każdy statek, jednostkę, lichtugę, barkę lub inny środek transportu zastępujący w całości lub w części ten statek. (I) „Kontener” obejmuje wszelkie kontenery (w tym kontenery typu open top), regały płaskie, platformy, przyczepy, cysterny przenośne, palety lub wszelkie inne urządzenia wykorzystywane do transportu towarów. (J) „Załadowany na pokładzie” lub podobne słowa zapisane w niniejszym Konosamencie oznaczają, że Towary zostały załadowane na statek lub znajdują się pod opieką Przewoźnika Oceanicznego, a w przypadku Transportu Kombinowanego, jeżeli przewoźnik, z którego pochodzi przewoźnika śródlądowego. „Na pokładzie” oznacza, że Towary zostały załadowane na pokład wagonów kolejowych lub innych środków transportu śródlądowego lub znajdują się pod opieką uczestniczącej linii kolejowej lub innego przewoźnika śródlądowego. (K) „Podwykonawca” obejmuje dokerów, dokerów, zapalniczek, operatorów terminali, magazynierów, kierowców ciężarówek, agentów, pracowników oraz wszelkie osoby, firmy, korporacje lub inne podmioty prawne, które świadczą usługi związane z przewozem Towarów. (L) „Stany Zjednoczone” lub „USA” oznacza Stany Zjednoczone Ameryki.

2. (Clauzula Najważniejsza) (A) W zakresie, w jakim niniejszy konosament obejmuje przewóz towarów drogą wodną, niniejszy konosament ma moc obowiązującą z zastrzeżeniem postanowień „reguł haskich”, a mianowicie międzynarodowych konwencji o ujednoliceniu niektórych reguł W odniesieniu do konosamentów z dnia 25 sierpnia 1924 r. w Brukseli, z poprawkami (w tym, jeśli został uchwalony, Protokołem z dnia 23 lutego 1968 r. w Brukseli, znanym jako Reguły Visby), obowiązującym w kraju wysyłki. Jeżeli takie przepisy nie obowiązują w kraju wysyłki lub są w inny sposób obowiązkowo stosowane, zastosowanie mają Reguły Haskie uchwalone w kraju przeznaczenia. Jeżeli takie przepisy nie obowiązują w kraju wysyłki lub w kraju przeznaczenia lub w inny sposób są obowiązkowo stosowane, zastosowanie mają postanowienia Reguł Haskich wydanych przez Konwencję. (B) Jeżeli niniejszy konosament obejmuje towary przewożone do lub z portów Stanów Zjednoczonych w handlu zagranicznym, wówczas przewóz takich towarów podlega postanowieniom amerykańskiej ustawy o przewozie towarów drogą morską, 1936, 46 USC P1300 -1315 z późniejszymi zmianami (zwany dalej „US COGSA”), którego warunki zostaną włączone do niniejszego dokumentu. Postanowienia US COGSA (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Konosamencie) będą obowiązywać przez cały czas, gdy Towary znajdują się pod opieką Przewoźnika i każdego innego przewoźnika wodnego oraz w inny sposób określony w niniejszym Konosamencie.

3. (Prawo i jurysdykcja ) Ilekroć ma zastosowanie ustawa o przewozie towarów drogą morską z 1936 r. (COGSA) Stanów Zjednoczonych Ameryki, niniejsza umowa podlega prawu stanu KALIFORNIA, z wyjątkiem jego kolizji praw zasady. Wszelkie spory wynikające z przesyłki, której dotyczy niniejszy list przewozowy, mogą być wszczęte wyłącznie w sądzie właściwej jurysdykcji w stanie KALIFORNIA. Handlowiec i Przewoźnik zgadzają się, że podlegają osobistej jurysdykcji wszystkich sądów stanowych i federalnych znajdujących się w stanie KALIFORNIA. We wszystkich innych przypadkach powództwa przeciwko Przewoźnikowi mogą być wszczęte wyłącznie w kraju, w którym Przewoźnik ma swoje główne miejsce prowadzenia działalności i będą rozstrzygane zgodnie z prawem tego kraju.

4. (Ustawy o ograniczeniu odpowiedzialności) Żadne z postanowień niniejszego Konosamentu nie ogranicza ani nie pozbawia Przewoźnika jakiejkolwiek ochrony ustawowej, zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa, statuty lub przepisy jakiegokolwiek kraju.

5. (Podwykonawstwo: Zwolnienia i immunitety podwykonawców) Zwolnienia i immunitety podwykonawców) (A) Przewoźnik ma prawo zlecić podwykonawstwo na dowolnych warunkach całości lub części przeładunku, przechowywania lub przewozu Towarów oraz wszelkich i wszelkie obowiązki podjęte przez Przewoźnika w odniesieniu do Towarów. (B) Kupiec-Załadowca gwarantuje, że żadne roszczenie nie zostanie wniesione przeciwko żadnemu Podwykonawcy, z wyjątkiem Przewoźnika Oceanicznego lub Przewoźnika Śródlądowego, który nakłada lub usiłuje nałożyć na któregokolwiek z nich lub jakikolwiek statek będący własnością lub obsługiwany przez któregokolwiek z nich, jakąkolwiek odpowiedzialność w związku z Towarami , a jeśli takie roszczenia zostaną mimo to wysunięte, zwolnić Przewoźnika z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje takich roszczeń. (C) Bez uszczerbku dla powyższego, wyraźnie uzgodniono, że każdy taki Podwykonawca (i Podwykonawca Podwykonawcy) będzie uprawniony do tych samych praw, zwolnień z odpowiedzialności, obrony i immunitetów, do których uprawniony jest Przewoźnik.

6. (Trasa do transportu) (A) Towary mogą, według uznania Przewoźników, być przewożone jako pojedyncza przesyłka lub jako kilka przesyłek na Statku i/lub dowolnym innym środkiem transportu drogą lądową, wodną lub powietrzną oraz jakakolwiek trasa, niezależnie od tego, czy jest to trasa bezpośrednia, reklamowana czy zwyczajowa. (B) Statek ma prawo zawijać i/lub przebywać w jakimkolwiek porcie lub miejscu na lub poza bezpośrednią, reklamowaną lub zwyczajową trasą, raz lub więcej razy i w dowolnej kolejności, i/lub pominąć zawijanie do jakiegokolwiek portu lub miejsce, niezależnie od tego, czy jest zaplanowane, czy nie. (C) Statek będzie miał swobodę, zarówno z Towarami na pokładzie, jak i bez, oraz przed lub po udaniu się do portu wyładunku, aby dostosować się do kompasów i innych przyrządów nawigacyjnych, wykonać rejsy próbne lub testy, suchy dok, udać się do stoczni naprawczych , zmieniać koje, zabierać paliwo lub zapasy, wchodzić na pokład lub schodzić z pokładu jakiejkolwiek osoby, przewozić kontrabandę, materiały wybuchowe, amunicję, zapasy wojenne i niebezpieczne ładunki, żeglować z pilotami lub bez, holować lub być holowane, ratować lub próbować ratować życie lub własność. (D) Jeżeli Towary w całości lub w części nie są z jakiegokolwiek powodu przewożone na Statku wymienionym w niniejszym Konosamencie lub jeżeli załadunek Towarów jest opóźniony lub istnieje prawdopodobieństwo zatrzymania Statku, Statek może kontynuować bez przewozu lub załadunku Towary w całości lub w części, a zawiadomienie kupca o takim rejsie zostaje niniejszym zniesione. Przewoźnik może przesłać Towary zgodnie z warunkami niniejszego Konosamentu na następnym dostępnym statku lub według uznania Przewoźnika dowolnym innym środkiem transportu, czy to drogą lądową, wodną lub powietrzną. (E) Według uznania Przewoźnika i bez powiadomienia Kupca Handlowego, inny statek lub statki mogą zostać zastąpione statkiem wymienionym w niniejszym Konosamencie, niezależnie od tego, czy statek zastępczy jest własnością lub jest obsługiwany przez Przewoźnika oceanicznego, czy też przypływa lub odpływa, lub jest zaplanowany przybycia lub odlotu, przed lub po Statku wymienionym w niniejszym Konosamencie. (F) Wszelkie działania podjęte przez Przewoźnika na podstawie niniejszego Artykułu 6 będą uważane za włączone do przewozu umownego i takie działanie lub wynikające z nich opóźnienie nie będzie uważane za odstępstwo. Jeżeli Przewoźnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z takim działaniem, Przewoźnik będzie uprawniony do pełnego korzystania ze wszystkich przywilejów, praw i immunitetów zawartych w niniejszym Konosamencie.

7. (Odpowiedzialność ) (A) W zakresie, w jakim niniejszy List Przewozowy jest używany do transportu Towarów z portu do portu, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towarów spowodowane przed załadunkiem lub po rozładunku „Załadunku” uważa się, że rozpoczęło się zahaczenie na tali statku lub, jeżeli nie jest on używany, z odbiorem Towaru na pokład lub w ładowni (jeżeli Towary są luzem w płynie) w stałych połączeniach rurowych statku. „Wyładowanie” uważa się za zakończone, gdy Towar został odczepiony od osprzętu statku lub usunięty z pokładu statku lub przeszedł poza stałe połączenia rurowe statku. (B) W zakresie, w jakim niniejszy List Przewozowy jest używany do transportu kombinowanego Towarów, odpowiedzialność Przewoźnika i każdego Przewoźnika Krajowego w odniesieniu do Towarów jest ograniczona do okresu, w którym przewoźnik sprawuje opiekę nad Towarami, a żaden przewoźnik , Ocean lub Inland, ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody spowodowane, gdy Towary nie znajdują się pod jego pieczą. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia Towaru, w tym utraty lub uszkodzenia wynikającego z opóźnienia, należy kierować przeciwko przewoźnikowi sprawującemu pieczę nad Towarem, gdy powstała utrata, uszkodzenie lub opóźnienie. (C) Jeżeli Kupiec-Załadowca ustali, że Przewoźnik jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie lub w związku z Towarami, taka odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Konosamentu, będzie w zakresie następującym, ale nie dalszym : (1) W odniesieniu do strat lub szkód powstałych w okresie od momentu przybycia Towarów do terminalu morskiego w porcie załadunku do czasu opuszczenia terminalu morskiego w porcie rozładunku lub powstałych w jakimkolwiek poprzednim lub kolejny okres przewozu drogą morską lub drogą wodną, w zakresie określonym przez obowiązujące Reguły Haskie, jak przewidziano w Artykule 2. (2) Z zastrzeżeniem postanowień (C) (i) powyżej, w odniesieniu do strat lub szkód spowodowanych podczas przeładunku, przechowywanie lub przewóz Towarów przez Podwykonawcę Przewoźnika, w zakresie, w jakim taki Podwykonawca ponosiłby odpowiedzialność wobec Kupca-Załadowcy, gdyby zawarł bezpośrednią i odrębną umowę z Kupcem-Załadowca w odniesieniu do takiej obsługi, przechowywania lub przewozu, pod warunkiem jednak, że ten w przypadku, gdy Przewoźnik nie jest upoważniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zasad lub przepisów do podjęcia takiej obsługi, przechowywania lub przewozu na własną odpowiedzialność, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie za zapewnienie takiej obsługi, przechowywania lub przewozu. Jeżeli takie przeładunki, składowanie lub przewóz miały miejsce w lub pomiędzy punktami w Europie lub w innych przypadkach, taka odpowiedzialność będzie regulowana (a) w przypadku transportu drogowego zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z dnia 19 maja, 1956 (CMR); (b) koleją – Międzynarodową konwencję o przewozie towarów koleją z dnia 25 lutego 1961 r. (CIM); c) w przypadku transportu lotniczego, Konwencją o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie 12 października 1929 r., zmienioną Protokołem haskim z dnia 28 września 1955 r. (Konwencja warszawska); (d) Jeżeli Kupiec-Załadowca ustali, że Przewoźnik lądowy jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie Towarów lub w związku z nimi, odpowiedzialność ta będzie w zakresie, ale nie większym, niż Przewoźnik lądowy byłby odpowiedzialny wobec Sprzedawcy, jeśli zawarł bezpośrednią i odrębną umowę ze Sprzedawcą w odniesieniu do obsługi, przechowywania lub przewozu Towarów, stosownie do przypadku. (e) Bez względu na uprzednie postanowienia Artykułu 7 (A) lub 7 (B), Przewoźnik nie zobowiązuje się, że Towary dotrą do portu rozładunku lub miejsca dostawy w określonym czasie lub w czasie, aby sprostać określonemu rynkowi lub zastosowaniu, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody spowodowane opóźnieniem. (f) Jeżeli niniejszy Konosament jest używany do transportu z portu do portu, kolumna wskazująca miejsce docelowe na awersie tego Konosamentu służy wyłącznie do celów odniesienia Kupca-Załadowcy, a odpowiedzialność Przewoźnika za Towary wszystkie sprawy ustają w momencie wyładunku Towarów w porcie wyładunku.

8. (Wolności) (A) W jakiejkolwiek sytuacji istniejącej lub przewidywanej przed rozpoczęciem lub w trakcie przewozu, która w ocenie Przewoźnika (w tym dla celów niniejszego artykułu, Przewoźnik, Kapitan i każda osoba oskarżona transport lub przechowywanie Towarów) spowodował lub może spowodować niebezpieczeństwo, obrażenia, utratę, opóźnienie lub jakiekolwiek niekorzystne skutki dla Statku, Przewoźnika, pojazdu, jakiejkolwiek osoby, Towarów lub jakiejkolwiek własności, lub sprawił lub może sprawić, że rozpoczęcie lub kontynuowanie transportu lub rozładowanie Towarów w porcie rozładunku lub dostarczenie Towarów na miejsce dostawy na trasie i w sposób pierwotnie zamierzony przez Przewoźnika, Przewoźnik (1) w dowolnym momencie będzie uprawniony do rozpakowania kontenera (kontenerów) lub w inny sposób zbycia Towarów w taki sposób, jaki Przewoźnik uzna za wskazany na ryzyko i koszt Kupca i/lub (2) przed załadowaniem Towarów na Statek, pojazd lub inny środek transportu w miejscu odbioru lub porcie załadunku, mają prawo do odstąpienia od umowy przewozu bez odszkodowania i zażądać od Kupca odbioru dostawy Towarów, a w przypadku jego niewykonania, zmagazynowania lub umieszczenia ich w dowolnym miejscu wybranym przez Przewoźnika na ryzyko i koszt Kupca i/lub (3), jeżeli Towary znajdują się na miejsce oczekujące na przeładunek, ma prawo zakończyć tam transport i przechować je w dowolnym miejscu wybranym przez Przewoźnika na ryzyko i koszt Kupca-Załadowcy i/lub (4) jeżeli Towary są załadowane na Statek, pojazd , lub inne środki transportu, niezależnie od tego, czy zbliżają się, wchodzą lub próbują wejść do portu wyładunku lub dotrzeć do miejsca dostawy, lub próbują lub rozpoczynają rozładunek, są uprawnione do wyładunku Towarów lub jakiejkolwiek ich części w dowolnym porcie lub miejsce wybrane przez Przewoźnika lub przewiezienie ich z powrotem do portu załadunku lub miejsca odbioru i tam ich rozładowanie. Wszelkie czynności określone w (3) lub (4) powyżej stanowią kompletną i ostateczną dostawę oraz pełne wykonanie niniejszej umowy, a następnie Przewoźnik będzie wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności za przewóz Towarów. (B) Jeżeli po przechowywaniu, rozładunku lub jakichkolwiek działaniach zgodnie z podpunktem (A) powyżej Przewoźnik dokona ustaleń dotyczących przechowywania i/lub przesyłania Towarów, uzgodniono, że zrobi to wyłącznie jako agent i na wyłączne ryzyko i koszt Sprzedawcy bez jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do takiej agencji. Kupiec-Załadowca zwróci Przewoźnikowi niezwłocznie na żądanie wszelkie dodatkowe opłaty frachtowe i wydatki poniesione na wszelkie działania podjęte zgodnie z podpunktem (A), w tym opóźnienie lub wydatki na Statku, a Przewoźnik będzie miał zastaw na Towarach w tym zakresie. (C) Sytuacje, o których mowa w podpunkcie (A) powyżej obejmują, ale nie ograniczają się do sytuacji spowodowanych przez istnienie lub obawę wojny wypowiedzianej lub niewypowiedzianej, działań wojennych, zamieszek, zamieszek społecznych lub innych niepokojów, zamknięcia przeszkody w lub zagrożeniu portu lub kanału, blokady, zakazu lub ograniczenia handlu lub kwarantanny handlowej, kwarantanny lub innych podobnych przepisów lub ograniczeń, strajków, lokautów lub innych problemów pracowniczych, zarówno częściowych, jak i ogólnych, z udziałem lub nie pracowników Przewoźnik lub jego Podwykonawcy, zatłoczenie portu, nabrzeża, terminalu morskiego lub podobnego miejsca, brak, brak lub przeszkody w pracy lub urządzeniach do załadunku, rozładunku, dostawy lub innej obsługi Towarów, epidemie lub choroby, zła pogoda, płytka woda , lód, osuwisko lub inne przeszkody w żegludze lub przewozie (D) Przewoźnik, oprócz wszystkich innych swobód przewidzianych w niniejszym artykule, będzie miał swobodę wykonywania rozkazów, wskazówek, przepisów ns lub sugestie dotyczące nawigacji lub przewozu lub obsługi Towarów lub Statku w jakikolwiek sposób udzielone przez jakikolwiek rzeczywisty lub rzekomy rząd lub organ publiczny lub przez jakikolwiek komitet lub osobę, która zgodnie z warunkami jakiegokolwiek ubezpieczenia na Statku, ma prawo do dać taki rozkaz, kierunek, przepis lub sugestię. Jeżeli z powodu i/lub zgodnie z jakimkolwiek takim poleceniem, kierunkiem, regulacją lub sugestiami, cokolwiek zostało zrobione lub nie zostało zrobione, to to samo będzie uważane za uwzględnione w przewozie umownym i nie będzie to odstępstwo.

9. (Opis i dane dotyczące Towarów) Wszelkie odniesienia na awersie niniejszego Konosamentu do znaków, liczb, opisu, ilości, jakości, miernika, wagi, miary, charakteru, rodzaju, wartości i wszelkich innych szczegółów Towarów, jest dostarczony przez Kupca. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dokładność takiego odniesienia i nie jest tym związany. Kupiec-Załadowca gwarantuje Przewoźnikowi, że dostarczone przez niego opisy i dane są prawidłowe, a Kupiec-Załadowca zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, wydatki, odpowiedzialność, kary i grzywny wynikające lub wynikające z niedokładności jakiegokolwiek opisu lub szczegółu. Handlowiec przyjmuje do wiadomości, że wymagane jest dostarczenie zweryfikowanych wag uzyskanych na skalibrowanym, certyfikowanym sprzęcie wszystkich ładunków, które mają być przekazane do linii statków parowych. Załadowca zgadza się, że Przewoźnik ma prawo polegać na dokładności takich wag oraz do kontrasygnowania lub poparcia ich jako własnej certyfikowanej wagi Przewoźnika do linii statku parowego przewożącego ładunek. Kupiec-Załadowca zgadza się, że zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, kary lub inne koszty wynikające z nieprawidłowej lub wątpliwej weryfikacji wagi dostarczonej przez Kupca-Załadowca lub jego agenta lub kontrahenta, na których polega Przewoźnik.

10. (Użycie Kontenera) Jeżeli Towary nie są już zapakowane do kontenera w momencie odbioru przez Przewoźnika, Przewoźnik ma prawo do zapakowania i przewozu Towarów w dowolnym rodzaju kontenera.

11. (Kontener przewoźnika oceanicznego) (A) Kupiec-Załadowca przyjmuje pełną odpowiedzialność za i zabezpieczy Przewoźnika przed wszelką stratą lub uszkodzeniem kontenerów Przewoźnika oceanicznego i innego sprzętu, jeżeli strata lub szkoda została spowodowana lub nastąpiła podczas posiadania lub kontroli Kupca-Załadowcy, jego agentów lub zwykłych przewoźników zatrudnionych przez lub w imieniu Kupca-Załadowcy (B) Przewoźnik w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny, a Kupiec-Załadowca zwolni i zabezpieczy Przewoźnika przed wszelkimi śmierciami lub obrażeniami osób , lub utratę lub uszkodzenie mienia, spowodowane przez kontener Statku Oceanicznego lub jego zawartość, będąc w posiadaniu lub pod kontrolą Kupca-Załadowcy, jego agentów lub zwykłych przewoźników zatrudnionych przez Kupca-Załadowca lub w jego imieniu.

12. (Kontener pakowany przez Kupca-Załadowca) Jeżeli ładunek odebrany przez Przewoźnika Oceanicznego lub Przewoźnika Śródlądowego znajduje się w kontenerze zapakowanym przez Kupca-Załadowca lub w jego imieniu. (A) ten konosament jest dowodem prima facie otrzymania tylko numeru znajdującego się na awersie tego konosamentu. Stan i szczegóły zawartości nie są znane Przewoźnikom Oceanicznym i Śródlądowym, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dokładność opisu stanu lub szczegółów. (B) Kupiec-Załadowca, a nie Przewoźnik gwarantuje (1), że sztauowanie zawartości kontenerów oraz zamykanie i plombowanie kontenerów jest bezpieczne i prawidłowe oraz (2), że kontenery i ich zawartość są odpowiednie do obsługi i przewozu zgodnie z warunkami niniejszego Konosamentu, w tym z Artykułem 15. W przypadku naruszenia przez Kupca-Załadowca którejkolwiek z tych gwarancji, Kupiec-Załadowca, a nie Przewoźnik, będzie odpowiedzialny, a Kupiec-Załadowca zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności , wszelkie wynikające z tego straty lub szkody na osobach lub mieniu (w tym Towarach) (C) Kupiec-Załadowca dokona inspekcji kontenera, gdy jest on dostarczony przez lub w imieniu Przewoźnika, a kontener będzie uważany za zaakceptowany przez Kupca-Załadowca jako być w dobrym i odpowiednim stanie do celów przewozu, o którym mowa w niniejszym Liście Przewozowym, chyba że Kupiec zawiadomi Przewoźnika na piśmie, że jest inaczej przed przewozem. (D) Jeżeli kontener zostanie dostarczony po transporcie przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego z nienaruszonymi plombami, taka dostawa będzie uważana za pełne i kompletne wykonanie zobowiązania Przewoźnika wynikającego z niniejszego Konosamentu, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utratę lub uszkodzenie zawartości pojemnika. (E) Przewoźnik oceaniczny i przewoźnik śródlądowy ma prawo otworzyć kontener i skontrolować jego zawartość bez powiadomienia Kupca-Załadowcy, w czasie i miejscu, jakie uzna za konieczne, a wszelkie koszty z tego tytułu poniesione przez Sprzedawcę. (F) Jeżeli jakakolwiek plomba kontenera zostanie złamana przez organy celne lub inne władze w celu sprawdzenia jego zawartości, Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z tego straty, szkody lub wydatki.

13. (Przewóz Specjalny lub Kontener) (A) Przewoźnik nie zobowiązuje się do przewozu Towarów w chłodniach, ogrzewanych, izolowanych, wentylowanych lub w jakimkolwiek innym specjalnym ładowni lub kontenerze, ani do przewożenia żadnego specjalnego kontenera zapakowanego przez lub w imieniu Kupiec-Załadowca, ale Przewoźnik będzie traktował takie Towary lub kontener jedynie odpowiednio jako zwykłe towary lub suchy kontener, chyba że: (1) specjalne ustalenia dotyczące przewozu takich Towarów lub kontenera zostały uzgodnione na piśmie między Przewoźnikiem a Kupcem-Załadowcem; (2) takie specjalne ustalenia są odnotowane na awersie niniejszego konosamentu; oraz (3) opłacono ładunki specjalne zgodnie z wymaganiami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za funkcję specjalnego kontenera dostarczonego przez lub w imieniu Kupca-Załadowcy. (B) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towarów w specjalnej ładowni lub kontenerze wynikające z ukrytych wad, awarii lub przestoju urządzeń chłodniczych lub grzewczych, izolacji, instalacji statku lub innych podobnych urządzeń Statek lub kontener, pod warunkiem, że Przewoźnik przed lub na początku przewozu dołoży należytej staranności w celu utrzymania specjalnej ładowni lub kontenera w stanie sprawnym. (c) Jeżeli Towary zostały zapakowane do kontenera chłodniczego przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego, a konkretny zakres temperatur wymagany przez Kupców jest wpisany w niniejszym Konosamencie, Przewoźnik ustawi regulatory termostatyczne w żądanym zakresie temperatur, ale nie gwarantuje utrzymania takiej temperatury wewnątrz pojemnika. (D) Jeżeli ładunek odebrany przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego znajduje się w kontenerze chłodniczym zapakowanym przez lub w imieniu Kupca, obowiązkiem Kupca jest prawidłowe rozmieszczenie zawartości i dokładne ustawienie regulatorów termostatycznych. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia Towarów wynikające lub wynikające z niedopełnienia przez Kupca takiego obowiązku, a Przewoźnik nie gwarantuje utrzymania zamierzonej temperatury wewnątrz kontenera.

14. (Towary Niebezpieczne, Przemyt) (A) Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Towarów o charakterze wybuchowym, łatwopalnym, radioaktywnym, żrącym, szkodliwym, trującym lub niebezpiecznym tylko po zaakceptowaniu przez Przewoźnika pisemnego wniosku Kupca przed przewozem takich Towarów. Takie zgłoszenie musi dokładnie określać nazwę, rodzaj i klasyfikację Towarów, a także w jaki sposób są one niebezpieczne i sposób ich unieszkodliwienia, wraz z pełnymi nazwami i adresami nadawcy i odbiorcy. (B) Handlowiec zobowiązuje się, że charakter i niebezpieczeństwo takich Towarów są wyraźnie i trwale oznaczone ręcznie na zewnętrznej stronie paczki lub pojemnika zawierającego Towary. (C) Kupiec-Załadowca przedstawi wszystkie dokumenty lub certyfikaty wymagane w związku z takimi Towarami przez jakąkolwiek stosowną ustawę lub rozporządzenie lub przez Przewoźnika (D) Ilekroć okaże się, że Towary zostały odebrane przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego bez przestrzegania podczęści (A ), (B) lub (C) powyżej lub okaże się, że Towary są przemycone lub zakazane przez jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje w dowolnym miejscu podczas transportu, Przewoźnik, Przewoźnik śródlądowy, Przewoźnik oceaniczny lub Podwykonawca mają prawo do takie Towary są nieszkodliwe, wyrzucone za burtę, rozładowane lub w inny sposób zutylizowane według uznania Przewoźnika bez odszkodowania, a Kupiec-Załadowca będzie odpowiedzialny za i zabezpieczy Przewoźnika przed wszelkimi stratami, szkodami lub odpowiedzialnością, w tym utratą frachtu i wszelkimi innymi wydatkami bezpośrednio lub pośrednio wynikające z przechowywania lub przewozu takich Towarów. (E) Przewoźnik może skorzystać z prawa przyznanego mu na mocy poprzedniej podczęści, ilekroć uzna się, że Towary otrzymane zgodnie z podczęściami (A), (B) i (C) powyżej stały się niebezpieczne, nawet jeśli nie są niebezpieczne po ich otrzymaniu przez Przewoźnik oceaniczny lub śródlądowy. (F) Przewoźnik ma prawo skontrolować zawartość dowolnej paczki lub kontenera w dowolnym czasie i miejscu bez uprzedniego powiadomienia Kupca-Załadowcy oraz na ryzyko i koszt Kupca-Załadowcy.

15. (Rozmieszczenie pod i na pokładzie) (A) Towary w kontenerach, furgonetkach, przyczepach lub podwoziu mogą być przewożone pod pokładem lub na pokładzie, a gdy takie Towary są przewożone na pokładzie, Przewoźnik nie jest zobowiązany do specjalnego odnotowania oznakowania, lub stemplować na awersie niniejszego konosamentu oświadczenia o sztauowaniu na pokładzie, niezależnie od wszelkich zwyczajów stanowiących inaczej. Taki przewóz na pokładzie nie jest uważany za odstępstwo. (B) Żaden przewoźnik oceaniczny żaden przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane wtargnięciem wody lub innymi niebezpieczeństwami związanymi z przewozem na pokładzie. (C) Towary składowane w rufie, dziobówce, pokładówce, pokładzie schronowym, przestrzeni pasażerskiej lub w jakimkolwiek innym zadaszonym miejscu lub składowane w kontenerze, gdziekolwiek się znajdują, będą uważane za składowane pod pokładem do wszystkich celów, łącznie z ogólną średnią . (D) Drewno budowlane, sprzęt do robót ziemnych i wszelkie inne Towary przewożone zwyczajowo lub rozsądnie na pokładzie mogą, według uznania Przewoźnika, być przewożone na pokładzie bez dalszego powiadomienia Kupca Handlowego i bez odpowiedzialności wobec Przewoźnika za ryzyko związane z takim przewozem lub incydent z nim. Taki przewóz na pokładzie nie jest uważany za odstępstwo. (E) W odniesieniu do Towarów, które nie znajdują się w kontenerach i są przewożone na pokładzie i są określone w niniejszym Konosamencie jako przewożone, wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia wynikające z niebezpieczeństw związanych z pieczą lub przewozem takich Towarów lub z nimi związanych będzie ponoszone przez Kupca Handlowego i we wszystkich innych aspektach Przewoźnik będzie korzystał z postanowień obowiązującej wersji Regulaminu Haskiego (w tym US COGSA, niezależnie od jego sekcji 1301 (c)) oraz warunków niniejszego Konosamentu

16. (Żywe zwierzęta i rośliny) W odniesieniu do opieki i przewozu żywych zwierząt i roślin, wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia spowodowane niebezpieczeństwami związanymi z takim przewozem lub incydentem z nim ponosi Kupiec-Załadowca, a we wszystkich innych aspektach Przewoźnik korzysta z postanowień obowiązującej wersji Regulaminu Haskiego (w tym US COGSA, niezależnie od jego sekcji 1301(c)) oraz warunków niniejszego konosamentu.

17. (Towary wartościowe) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia lub w związku z metalami szlachetnymi, kamieniami lub chemikaliami, biżuterią, walutą, instrumentami zbywalnymi, papierami wartościowymi, pismami, dokumentami, dziełami sztuki , osobliwości, pamiątki lub inne wartościowe towary, w tym towary mające szczególną wartość tylko dla Sprzedawcy, chyba że prawdziwy charakter i wartość Towaru została pisemnie zadeklarowana przez Sprzedawcę przed odbiorem Towaru przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego, to samo jest umieszczone na awersie tego listu przewozowego, a dodatkowy fracht został opłacony zgodnie z wymaganiami.

18. (Heavy Lift) (A) Masa pojedynczej sztuki lub paczki przekraczająca 2240 funtów. brutto musi być zgłoszone przez Kupca na piśmie przed odbiorem przez Przewoźnika Oceanicznego lub Śródlądowego i musi być wyraźnie i trwale oznaczone na zewnętrznej stronie sztuki lub paczki literami i cyframi o wysokości nie mniejszej niż dwa cale. (B) Jeżeli Kupiec-Załadowca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z poprzedniego podpunktu (1), Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w związku z Towarami. (2) Kupiec-Załadowca ponosi odpowiedzialność za wynikłą stratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek osoby lub mienia, oraz (3) Kupiec-Załadowca zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności za powstałą stratę, szkodę lub odpowiedzialność poniesioną przez Przewoźnika.

19. (Dostawa za pomocą znaków) (A) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy zgodnie ze znakami, chyba że takie znaki zostały wyraźnie i trwale ostemplowane lub oznaczone na Towarach, paczce lub pojemniku przez Kupca-Załadowca przed ich są odbierane przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego, literami i cyframi o wysokości nie mniejszej niż dwa cale, wraz z nazwami portu rozładunku i miejsca dostawy. (B) W żadnym wypadku Przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za dostawę zgodnie z innymi znakami niż wiodące. (C) Kupiec gwarantuje, że znaki na Towarach, opakowaniach i pojemnikach odpowiadają znakom przedstawionym na niniejszym Konosamencie, a także pod każdym względem są zgodne ze wszystkimi prawami i przepisami obowiązującymi w porcie rozładunku lub miejscu dostawy. Kupiec-Załadowca zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub wydatki wynikające z niedokładności lub niekompletności znaków. (D) Towary, których nie można zidentyfikować pod względem znaków lub liczb, płynne pozostałości ładunku i wszelkie nieodebrane towary, które nie zostały w inny sposób uwzględnione, mogą zostać przeznaczone w celu realizacji dostawy do różnych Sprzedawców Towarów o podobnym charakterze, proporcjonalnie do jakiegokolwiek widocznego niedoboru , utrata masy ciała lub uszkodzenie.

20. (Dostawa ) (A) Przewoźnik ma prawo dostarczyć Towary w dowolnym czasie po stronie Statku, w urzędzie celnym, magazynie, nabrzeżu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewoźnika, w granicach geograficznych portu rozładunku lub miejsce dostawy wskazane na awersie niniejszego Konosamentu (B) Odpowiedzialność Przewoźnika wygasa, gdy Towary zostały dostarczone do Kupca-Załadowcy, Przewoźnika Krajowego, przewoźnika łączącego lub jakiejkolwiek innej osoby uprawnionej do odbioru Towarów w imieniu Kupca-Załadowcy miejsce wyznaczone przez Przewoźnika. Dostarczenie Towaru pod nadzór celny lub inny organ publiczny stanowi ostateczne zwolnienie z odpowiedzialności Przewoźnika. (C) W przypadku, gdy ładunek otrzymany przez Przewoźnika to kontenery zapakowane przez Kupca-Załadowca lub w jego imieniu (1) Przewoźnik będzie odpowiedzialny tylko za dostarczenie całkowitej liczby otrzymanych kontenerów (2) Przewoźnik nie jest zobowiązany do rozpakowania kontenerów i dostarczać ich zawartość zgodnie z markami, znakami, wielkościami liczbowymi, rodzajami przedmiotów lub sztuk (3) Według uznania Przewoźnika i na pisemny wniosek Kupca do Przewoźnika na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem przybycie Statku do portu wyładunku kontenery mogą być rozpakowane, a ich zawartość dostarczona przez Przewoźnika zgodnie z pisemnym żądaniem. W takim przypadku, jeżeli plomba kontenerów jest nienaruszona w momencie rozpakowania, wszystkie zobowiązania Przewoźnika wynikające z niniejszego Listu Przewozowego uważa się za rozładowane, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej dostawy i Załadowcy będą odpowiedzialni za odpowiednią korektę frachtu i wszelkich poniesionych dodatkowych opłat (D) Jeżeli Towary zostały zapakowane do kontenera przez Przewoźnika, rozpakują kontener i dostarczą jego zawartość, a Przewoźnik nie będzie zobowiązany do dostarczenia Towar w kontenerze. Według uznania Przewoźnika i z zastrzeżeniem uprzednich uzgodnień między Kupcem-Załadowcem a Przewoźnikiem, Towary mogą zostać dostarczone Kupcowi-Załadowcy w kontenerze, w którym to przypadku, jeżeli kontener jest dostarczony z nienaruszonymi plombami, uważa się, że wszystkie zobowiązania Przewoźnika wynikające z niniejszego Konosamentu zostały rozładowane, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zawartości kontenera. (E) Dostawa opcjonalna zostanie przyznana tylko po uzgodnieniu przed odbiorem Towarów przez Przewoźnika Oceanicznego i jeśli jest to wyraźnie zaznaczone na awersie niniejszego Konosamentu. Kupiec-Załadowca pragnący skorzystać z tak wyrażonej opcji musi powiadomić na piśmie Przewoźnika w pierwszym porcie zawinięcia wymienionym w opcji co najmniej 48 godzin przed przybyciem tam Statku, w przeciwnym razie Towary zostaną wyładowane w dowolnym porty opcjonalne według uznania Przewoźnika, a odpowiedzialność Przewoźnika będzie wówczas . (F) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za powiadomienie, na piśmie lub w inny sposób, Kupcowi handlowemu lub innym osobom o przybyciu, wyładowaniu lub rozdysponowaniu Towarów, bez względu na zwyczaje lub umowy stanowiące inaczej, oraz bez względu na jakiekolwiek zapisy na niniejszy list przewozowy, dotyczący powiadomienia lub strony powiadamiającej.

21. (Przewóz i Spedycja) (A) Bez względu na to, czy zostało to uzgodnione wcześniej, czy nie, Przewoźnik ma prawo bez powiadomienia przewieźć Towary w całości lub w części na wskazanym lub jakimkolwiek innym Statku, barce rzemieślniczej lub innym środku transportu przez wody, ziemi lub powietrza, niezależnie od tego, czy są własnością lub nie są obsługiwane przez Przewoźnika. (B) Przewoźnik może w każdych okolicznościach wyładować Towary lub ich część w dowolnym porcie lub miejscu w celu przeładunku i składować je na wodzie lub na lądzie, a następnie przesłać je dowolnym środkiem transportu. (C) Jeżeli Towary nie mogą zostać znalezione w porcie rozładunku lub miejscu dostawy lub jeśli zostaną pominięte, po znalezieniu mogą zostać przesłane do zamierzonego portu rozładunku lub miejsca dostawy na koszt Przewoźnika, ale Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia, opóźnienia lub amortyzację wynikające z takiej spedycji. (D) W przypadku transportu z portu do portu przeładunek ładunku lub odbiór ładunku z portów lub punktów śródlądowych, nieobejmujących trasy statku lub usługi Przewoźnika, odbywa się na wyłączne ryzyko i koszt Kupca-Załadowcy, i ani Przewoźnik, ani jego Podwykonawca nie będą uważani za agenta lub zleceniodawcę wcześniejszego lub kolejnego przewoźnika, niezależnie od wystawienia przez Przewoźnika konosamentu, pokwitowania lub innego dokumentu przewozowego w czasie lub miejscu przed tym, w którym Towar odbiera Przewoźnik

22. (Pożar) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru powstałe w wyniku pożaru powstałego w dowolnym czasie, nawet przed załadunkiem na lub po wyładowaniu ze Statku, chyba że jest to spowodowane faktyczną winą lub wadą Nośnik.

23. (Zastaw) (A) Przewoźnik będzie miał zastaw generalny na wszelkim mieniu (i dokumentach z nim związanych) Kupca-Załadowcy w jego faktycznym lub konstruktywnym posiadaniu, pod opieką lub kontrolą lub na trasie, dla wszelkich roszczeń z tytułu opłat, wydatków (w tym koszty, opłaty celne, opłaty adwokackie, inne opłaty za odzyskanie kwot) lub zaliczki poniesione przez Przewoźnika w związku z tą wysyłką lub jakąkolwiek poprzednią wysyłką Sprzedawcy, lub obie te rzeczy, które zastaw przetrwa dostawę i jeśli takie roszczenie pozostaje nieusatysfakcjonowane 30 dni po wezwaniu do zapłaty, Przewoźnik może sprzedać na aukcji publicznej lub prywatnej, za 10-dniowym pisemnym powiadomieniem, przesyłkę poleconą do Handlowca, towary, towary i/lub towary lub tyle, ile może być konieczne do zaspokojenia takiego zastawu i kosztów windykacji, a wpływy netto z takiej sprzedaży należy zaliczyć do zapłaty należnej kwoty Przewoźnikowi. Wszelkie nadwyżki z takiej sprzedaży zostaną przekazane Handlowcowi, a Handlowiec ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki w sprzedaży. (B) Jeżeli Towary nie zostaną odebrane w rozsądnym czasie lub kiedykolwiek w opinii Przewoźnika Towary ulegną pogorszeniu, zepsuciu lub będą bezwartościowe, Przewoźnik (bez odpowiedzialności za niego) może według własnego uznania i z zastrzeżeniem swojego zastawu sprzedać, porzucić lub w inny sposób pozbyć się takich Towarów na wyłączne ryzyko i koszt Sprzedawcy;

24. (Fracht i opłaty) (A) Fracht zostanie obliczony i należny zgodnie z Taryfą Przewoźnika, niniejszym listem przewozowym i może być obliczony na podstawie danych dotyczących Towarów dostarczonych przez Kupca-Załadowca, który uważa się za posiadający gwarantuje Przewoźnikowi dokładność zawartości, wagi, miary lub wartości dostarczonej przez niego w momencie odbioru Towarów przez Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego, ale Przewoźnik w celu ustalenia rzeczywistych danych może w dowolnym momencie oraz na ryzyko i koszt Sprzedawcy otworzyć pojemnik lub paczkę i zbadać zawartość, wagę, miarę i wartość Towarów. W przypadku błędnej deklaracji zawartości, wagi, miary i lub wartości Towarów, Kupiec jest odpowiedzialny i zobowiązany do zapłaty Przewoźnikowi: (1) salda frachtu między naliczonym frachtem a tym, który byłby należnej w przypadku podania prawidłowych danych, plus (2) wydatki poniesione w celu ustalenia prawidłowych danych, plus (3) jako kary umowne i stwierdzone, dodatkowa suma równa prawidłowemu frachtowi. (B) Całkowity fracht do portu wyładunku lub miejsca dostawy będzie uważany za całkowicie zarobiony w momencie odbioru Towarów przez Przewoźnika, niezależnie od tego, czy fracht został podany lub ma być opłacony z góry lub odebrany w miejscu przeznaczenia. Przewoźnik jest uprawniony do wszystkich frachtów i innych opłat należnych na mocy niniejszej Umowy, niezależnie od tego, czy zostały faktycznie uiszczone, czy nie, oraz do odbioru i zatrzymania takiego frachtu i opłat w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, czy Statek i/lub Towary zostaną utracone, czy nie, lub podróż zostanie przerwana się, sfrustrowany lub porzucony na dowolnym etapie całego tranzytu. Pełny fracht zostanie opłacony za uszkodzone lub niepoprawne Towary. (C) Płatność frachtu i/lub opłat zostanie dokonana w całości iw gotówce bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych lub potrąceń. Jeżeli fracht jest płatny w porcie rozładunku lub miejscu dostawy, taki fracht i wszystkie inne opłaty będą uiszczane w walucie określonej w niniejszym Konosamencie lub, według uznania Przewoźnika, w innej walucie podlegającej organom regulacyjnym konferencji frachtowej o ile dotyczy, lub zwyczajem w miejscu płatności. (D) Towary raz otrzymane przez Przewoźnika nie mogą być odebrane lub zbyte przez Kupca-Załadowca, chyba że za zgodą Przewoźnika i po zapłaceniu pełnego frachtu i odszkodowania za wszelkie straty poniesione przez Przewoźnika w wyniku takiego odebrania lub zbycia. (E) Jeżeli Towary nie są dostępne, gdy Statek jest gotowy do załadunku: (1) Przewoźnik jest zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku załadunku takich Towarów i Statek może opuścić port bez dalszego powiadomienia. (2) O ile niedostępność nie powstaje w trakcie transportu kombinowanego i jest spowodowana niewykonaniem przez Przewoźnika Krajowego jego zobowiązań wynikających z niniejszego Konosamentu, fracht martwy jest opłacany przez Kupca-Załadowca. (F) Kupiec-Załadowca będzie odpowiedzialny za i zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności za: (1) wszelkie należności, cła, podatki, opłaty konsularne i inne opłaty nakładane na Towary oraz (2) wszelkie grzywny, szkody i straty poniesione przez Przewoźnik w związku z Towarami, niezależnie od przyczyny, w tym nieprzestrzeganie przez Sprzedawcę przepisów ustawowych i wykonawczych jakiegokolwiek organu publicznego w związku z Towarami lub nieuzyskanie świadectw konsularnych, Urzędu Zdrowia lub innych świadectw towarzyszących Towarom. Handlowiec ponosi odpowiedzialność za fracht powrotny i zmiany wszelkich Towarów, których eksport lub import został odrzucony przez jakikolwiek organ publiczny. (G) Jeżeli Przewoźnik jest zdania, że Towary wymagają sortowania, kontroli, naprawy, naprawy lub regeneracji lub w inny sposób wymagają ochrony lub opieki, Przewoźnik według własnego uznania może, samodzielnie lub za pośrednictwem Podwykonawców, oraz jako agent Sprzedawcy, wykonuje taką pracę na ryzyko i koszt Sprzedawcy. (H) Nadawca, nadawca, odbiorca, właściciel Towarów i posiadacz niniejszego Konosamentu ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Przewoźnika za zapłatę całego frachtu i opłat oraz za wykonanie zobowiązań któregokolwiek z nich na podstawie ten list przewozowy

25. (Zawiadomienie o roszczeniu i czas na pozew przeciwko Przewoźnikowi) (A) O ile zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu i ogólny charakter takiej utraty lub uszkodzenia zostanie przekazane na piśmie Przewoźnikowi w porcie rozładunku lub miejscu dostawy przed lub w termin dostawy Towarów lub, jeżeli utrata lub uszkodzenie nie są widoczne, w ciągu 3 dni od daty dostawy, Towary uważa się za dostarczone zgodnie z niniejszym Konosamentem. (B) Przewoźnik jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do Towarów, w tym między innymi za niedostarczenie, błędne dostarczenie, opóźnienie, utratę lub uszkodzenie, chyba że pozew został wniesiony w ciągu jednego roku od dostawy Towarów lub od dnia, w którym Towary powinien być dostarczony. Pozew nie będzie uważany za „wniesiony” we wskazanym terminie, chyba że proces zostanie doręczony i uzyskana zostanie jurysdykcja nad Przewoźnikiem w tym czasie.

26. (Ograniczenie odpowiedzialności) (A) Z zastrzeżeniem podpunktu (B) poniżej, w celu ustalenia zakresu odpowiedzialności Przewoźnika z tytułu utraty lub uszkodzenia Towaru, Akceptant zgadza się, że wartość Towarów jest wartością netto Kupca koszt faktury plus fracht i składka ubezpieczeniowa, jeśli została opłacona. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysku lub jakiekolwiek straty wynikowe. (B) W zakresie, w jakim utrata lub uszkodzenie Towarów lub w związku z nimi zostały spowodowane w trakcie części pieczy lub przewozu, do której ma zastosowanie odpowiednia wersja Przepisów Haskich: (1) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkody w kwocie przekraczającej minimalną dopuszczalną za paczkę lub jednostkę w odpowiedniej wersji Przepisów Haskich, która w przypadku zastosowania US COGSA jest kwotą nieprzekraczającą 500 USD za paczkę lub zwyczajową jednostkę frachtu, chyba że wartość (i charakter) Towarów wyższa niż ta kwota została zadeklarowana na piśmie przez Kupca przed odbiorem Towarów przez Przewoźnika i umieszczona na awersie niniejszego Konosamentu, a dodatkowy fracht został opłacony zgodnie z wymaganiami. Jeżeli rzeczywista wartość Towaru w opakowaniu lub jednostce przekracza taką zadeklarowaną wartość, za wartość uważa się jednak zadeklarowaną wartość, a ewentualna odpowiedzialność Przewoźnika nie może przekroczyć zadeklarowanej wartości. Wszelkie częściowe straty lub uszkodzenia są korygowane proporcjonalnie na podstawie takiej zadeklarowanej wartości. Jeżeli zadeklarowana wartość została umyślnie zafałszowana lub jest wyraźnie wyższa niż wartość rzeczywista, Przewoźnik nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. (2) W przypadku, gdy ładunek został zapakowany do kontenera lub połączony w podobny artykuł transportowy przez lub w imieniu Kupca-Załadowcy, wyraźnie uzgodniono, że liczba takich kontenerów lub podobnych artykułów transportowych jest pokazana na awersie niniejszego rachunku of Lading uważa się za liczbę paczek lub jednostek do celów zastosowania ograniczenia odpowiedzialności przewidzianego w niniejszym artykule.

27. (Ogólna średnia: Klauzula New Jason) (A) Ogólna średnia zostanie skorygowana, określona i rozliczona w dowolnym porcie lub miejscu, zgodnie z wyborem Przewoźnika i zgodnie z Regułami York-Antwerp, 1974 oraz w sprawach nieprzewidzianych w tych Regulaminu, zgodnie z prawem i zwyczajami portu lub miejsca rozliczenia oraz w walucie wybranej przez Przewoźnika. Ogólne zestawienie średnich sporządzają rzeczoznawcy wyznaczeni przez Przewoźnika. Średnia umowa lub kaucja i taki depozyt gotówkowy, jaki Przewoźnik może uznać za wystarczający na pokrycie szacowanego wkładu Towarów i wszelkich opłat ratowniczych i opłat specjalnych, a także wszelkie inne dodatkowe zabezpieczenia, jakich może wymagać Przewoźnik, zostaną dostarczone przez Kupca-Załadowca Przewoźnikowi przed dostawą z dóbr. (B) W przypadku wypadku, niebezpieczeństwa, uszkodzenia lub katastrofy przed lub po rozpoczęciu podróży, wynikających z jakiejkolwiek przyczyny, czy to z powodu zaniedbania, czy też nie, za które lub za których konsekwencję Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności przez statutu, umowy lub w inny sposób, Towary i Kupiec będą solidarnie przyczyniać się z Przewoźnikiem na ogół do zapłaty wszelkich ofiar, strat lub wydatków o charakterze ogólnym, które mogą być poniesione lub poniesione, oraz opłaci ratunek oraz opłaty specjalne poniesione w związku z Towarami.

28. (Zarówno winić kolizję) Jeżeli statek wejdzie w kolizję z innym statkiem w wyniku zaniedbania innego statku i jakiegokolwiek działania, zaniedbania lub zaniedbania Kapitana, marynarza, pilota lub służby właściciela Statku w nawigacji lub w zarządzaniu Statkiem, Kupiec-Załadowca zwolni Przewoźnika z odpowiedzialności za wszelkie straty lub odpowiedzialność, które mogą być poniesione bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do innego lub nie przewożącego statku lub jego właścicieli, o ile taka strata lub odpowiedzialność stanowi stratę lub uszkodzenie jego Towarów lub jakiekolwiek roszczenie Kupca-Załadowcy zapłacone lub należne przez inny lub nie przewożący statek lub jego właścicieli na rzecz Kupca-Załadowcy i potrącenie, odzyskanie lub odzyskanie przez inny lub nie przewożący statek lub jego właścicieli jako część roszczenia wobec Statku przewożącego lub jego właściciela. Powyższe postanowienia stosuje się również w przypadku, gdy właściciele, operatorzy lub osoby kierujące jakimkolwiek statkiem lub statkami lub obiektami innymi niż lub oprócz kolizji statków lub obiektów ponoszą winę w związku z kolizyjnym wejściem na mieliznę lub innym wypadkiem.

29. (Przewóz wyrobów metalowych, tarcicy, bawełny) (A) Termin „widoczny dobry stan i porządek” użyty w niniejszym liście przewozowym nie oznacza: (1) w odniesieniu do wyrobów z żelaza, stali lub metali, że Towar w momencie otrzymania był wolny od widocznej rdzy lub wilgoci. (2) w odniesieniu do tarcicy, drewna, sklejki lub innych produktów z drewna, że Towar w momencie otrzymania był wolny od widocznych plam, przebarwień, wilgoci, wstrząsów, dziur, roztarć, złamań lub rozszczepień. Jeśli Sprzedawca tego zażąda, zostanie wystawiony zastępczy list przewozowy zawierający wszelkie adnotacje dotyczące powyższego, które mogą pojawić się na paragonach partnera lub urzędnika lub podobnym dokumencie. (B) Opis stanu ładunku bawełny nie odnosi się do wystarczalności lub braku stanu pokrycia, ani do jakichkolwiek uszkodzeń z tego wynikających. Za takie szkody Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

30. (Ziarno) Wyładunek zboża odebranego przez Przewoźnika luzem może odbywać się w porcie, na barkach i/lub lichtuchach, lub w innym miejscu, z wykorzystaniem lub nieużywania elewatorów, a taki wyładunek będzie stanowił wystarczającą dostawę przez Przewoźnika. Następnie wspomniane ziarno będzie na ryzyko i koszt Kupca.

31. (Transport Intermodalny ) (A) Niniejszy List Przewozowy może być wystawiony dla Transportu Intermodalnego w dowolnym kraju. W przypadku takiego wystawienia pomiędzy Kupcem-Załadowcem a Przewoźnikiem śródlądowym piecza i przewóz Towarów przez Przewoźnika śródlądowego podlegają odpowiednim ustawom, przepisom, taryfom i konosamentowi dostępnemu na żądanie u Przewoźnika oceanicznego lub śródlądowego. (B) Roszczenia Kupca-Załadowcy przeciwko Przewoźnikowi Żeglugowemu z tytułu utraty lub uszkodzenia zostaną złożone, a pozew zostanie wszczęty zgodnie z obowiązującym listem przewozowym Przewoźnika lądowego

32. (Taryfa Przewoźnika) Niniejszy List Przewozowy podlega taryfie aplikacyjnej Przewoźnika. Kopie obowiązującej taryfy można uzyskać od Przewoźnika na żądanie.

33. (Rozdzielność warunków) Warunki niniejszego konosamentu są rozłączne i jeśli jakakolwiek część lub warunek zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność jakiejkolwiek innej części lub warunku.

34. (Klauzula Himalajów ) Wszelkie wyjątki, wyłączenia, immunitety obronne, ograniczenia odpowiedzialności, przywileje i warunki przyznane lub przewidziane w niniejszym Konosamencie lub w obowiązującej taryfie lub w ustawie lub na rzecz Przewoźnika mają również zastosowanie do i na korzyść funkcjonariuszy i pracowników Przewoźnika oraz agentów, funkcjonariuszy i załogi Statku oraz na rzecz wszystkich stron wykonujących usługi w związku z Towarami jako agentów lub wykonawców Przewoźnika (w tym, bez ograniczeń, dokerów, terminalu operatorów i agentów) oraz pracowników każdego z nich.

bottom of page